انواع برش سنگ

MARQUISE / مارکیز این نوع الماس، مدلی کشیده با انتهای زاویه دار است و اولین بار به سفارش لویی پانزدهم در قرن هجدهم با الهام از طرح لبخند ساخته شد. این الماس می تواند به صورت تک نگین و یا همراه با الماس های کوچکی اطراف آن بر روی پایه قرار بگیرد. HEART / قلبی...