صورت بیضی

در این فرم صورت چانه کمی باریک تر از پیشانی است و استخوان گونه برجسته است که به دلیل تقارن و تناسب آن تقریبا هر مدل مویی برای آن مناسب است. مدل موی پیشنهادی برای صورت های بیضی: باب، حالت دار، موی صاف با قد متوسط....