صورت مربعی

در این فرم صورت طول و عرض صورت تقریبا به یک اندازه است. محل رویش مو روی پیشانی است و فک زاویه دار است. بنابراین مدل مو بهتر است به گونه ای انتخاب شود که صورت را گردتر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های مربعی: موی صاف با چتری کوتاه کج، موی بلند...