صورت مستطیلی

در این فرم صورت عرض و پهنای پیشانی، چانه و گونه یکسان است و صورت لاغر و کشیده است. برای این فرم صورت باید بهتر است مدل مویی انتخاب شود که صورت را کوتاه تر و پهن تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های مستطیلی: باب با چتری، موی حالت دار با چتری،...