صورت گرد

در این فرم صورت طول و عرض صورت تقریبا برابر است و صورت زوایای اندکی دارد. بنابراین باید سعی شود مدل مویی انتخاب شود که صورت را کشیده تر و باریک تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های گرد: دم اسبی حالت دار بلند با فرق کج، چتری بلند با فرق کج، موی...